Ochrana osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky – Richclub Management

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí zákazníci,

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci služeb www.richclubmanagement.cz (dále jen „Web“) provozované společností Richclub management, s.r.o., IČO: 07873069, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309070 (dále jen „Provozovatel“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email [email protected].

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Služba, jenž se zpřístupní na základě registrace uživatele, je založená na poskytování a prodeje produktů a služeb Provozovatelem. Za tímto účelem mají všichni uživatelé zřízený uživatelský účet, do kterého je nutné vkládat identifikační a kontaktní údaje. Uživatelé mají možnost dobrovolně vkládat i jiné údaje. Bez údajů povinných k provozu Služby však Služby není možné poskytovat, neboť spočívají buď v dodání digitálního obsahu určitému uživateli či jde o služby poskytovanou konkrétním osobám.

Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Web využívat a poptávat skrze něj obsah a služby nabízené Provozovatelem.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

•                    vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,

•                    archivování.

Našim Zákazníkům a Uživatelům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon při poskytování Služeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

U Zákazníka i Uživatele zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nutné pro plnění zákonných povinností (např. pro vedení účetnictví) a údaje o plnění vzájemných smluv, resp. užívání Služeb (tedy i elektronickou identifikaci prokazující Váš souhlas s obchodními podmínkami v podobě časových razítek, které mohou zahrnovat Vaši IP adresu).

3. Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte a které jsou vyvolány Vaší činností v rámci Webu. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje, a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

4. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Webu www.richclubmanagement.cz  a registračních a objednávkových formulářů v nich obsažených.

Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

•                    Účet

Osobní údaje vložené v Účtu si ponecháváme po dobu jeho existence, to znamená, dokud je jedna strana nezruší.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Provozovateli, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo/bydliště, datum narození) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Webu včetně časových razítek prokazujících, že jste s námi uzavřel smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění), resp. o nákupu Obsahu či čerpání Služeb.

•                    Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Příslušné předpisy mohou stanovit lhůty jinačí.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

6. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

1.             účelu zpracování osobních údajů,

2.             osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

3.             povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

4.             příjemci, případně kategoriích příjemců,

5.             plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

6.             veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

Mezi Vaše další práva patří:

1.             požádat nás o vysvětlení,

2.             požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

3.             požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

4.             podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5.             vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

7. Jaká Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany

 

8. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní  údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, v případě, kdy je to vyžadováno právními předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

•                    Zbyněk Šimek, IČO: 03286711 (správa zákaznických dat)

•                    Barbora Polívková, IČO: 06788351 (správa objednávek)

•                    Zdeněk Šimek, IČO: 71913751, (lektor)

•                    Další lektoři zapojení do lektorských aktivity, kteří se mění v průběhu času

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Richclub management, s.r.o., IČO: 07873069, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309070 (dále jen „Provozovatel“)

pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje přístup k produktům a službám a jejich nákup prostřednictvím internetové stránky www.richclubmanagement.cz . Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami registrovanými i neregistrovanými na stránkách www.richclubmanagement.cz (dále jen „Uživatelé“)

(dále jen „Obchodní podmínky“). Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a dostupné zde.

 

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

1.             Provozovatel v rámci Služby nabízí na webové stránce www.richclubmanagement.cz webovou platformu (dále jen „Web“), jejímž prostřednictvím budou mít uživatelé možnost vytvoření účtu, po jehož založení se jim zpřístupní obsah v podobě e-Booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků a další (dále jen „Obsah“). Dále se jim, ale i neregistrovaným účastníkům zpřístupní možnost rezervace a objednávky služeb (např. odborných kurzů a školení), (dále jen „Služby“).

2.             Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí také nákup Vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Richclub management s.r.o. Prodejní sítí Richclub management s.r.o. se rozumí on-line prodej na webových stránkách Richclub management s.r.o. na adrese www.richclubmanagement.cz. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

3.             Společnost Richclub management s.r.o. je pořadatelem Akce, na kterou jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a společností Richclub management s.r.o., pokud není společnost Richclub management s.r.o. zprostředkovatelem takové akce. V takovém případě se veškerá práva a povinnosti vztahují na zprostředkovatele dané akce a společnost Richclub management s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za náhrady škod způsobené pořadatelem.

4.             Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušnou Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).

5.             Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce, je odpovědný Pořadatel, který si vyhrazuje právo na jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na Akci.

6.             Umožňuje-li to prodejní kanál společnosti Richclub management s.r.o., lze Vstupenky zakoupit ve formě elektronické (prostřednictvím webového portálu) a tištěné (pouze smluvní prodejní místa).

7.             Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

8.             Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

9.             Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Richclub management s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 

•                OBSAH

1.             Obsahem jsou typicky materiály v podobě e-Booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků.

2.             U Obsahu je uveden jeho specifikace a cena a další relevantní skutečnosti. Některý Obsah může být zpřístupněn bezplatně.

3.             Obsah bude zpřístupněn způsobem uvedený u Obsahu, typicky v podobě možnost stažení na hardware Uživatele, či zpřístupněním v rámci Webu a Účtu (např. videa).

4.             Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byly Obsah poskytovány ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), (srov. ustanovení § 1829 písm. l) Občanského zákoníku).

 

•                SLUŽBY

1.             Obsahem Služeb jsou typicky přihlášky na kurzy nabízené skrze Web, kdy rezervace Služby probíhá uhrazením ceny skrze příslušnou platební bránu.

2.             U Služby je uveden její obsah, termín a cena a další relevantní skutečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude Provozovatel Uživatele včas informovat a s možností účasti na následujících termínech či vrácení ceny.

3.             Storno je nutné uplatnit e-mailem na adresu [[email protected]], kdy dojde k vrácení uhrazené ceny podle doby, kdy bude storno doručeno Provozovateli.

4.             100 % vrácení ceny při doručení storna do 14 dní od obdržení ceny, storno však nemůže být učiněno méně jak 48 hodin před začátkem Služby;

5.             při provedení rezervace a uhrazení ceny méně jak 14 dní před začátkem Služby, je při doručení storna nejpozději 48 hodin před začátkem Služby poskytnuta sleva 100 % z ceny;

5.             Cena bude vrácena do 14 dní od doručení storna dle odst. 7.3 těchto Obchodních podmínek.

6.             Při neomluvené neúčasti nedochází k vrácení ceny.

7.             Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky a poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu (srov. ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku).

 

•                UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

1.             Obsah i materiály poskytované v rámci Služeb jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“) či jiným obdobně chráněné statkem (dále jen „Autorská díla“).

2.             Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Autorská díla v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.richclubmanagement.cz.

3.             Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Obsah pouze pro své osobní účely a výslovně vylučuje jejich další rozmnožování, šíření, zejména pak komerční.

4.             Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v ceně za Obsah, resp. Službu.

5.             Uživatel není oprávněn do Autorských děl jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného.

6.             Uživatel bere na vědomí, že některý Obsah může být poskytován v režimu videa (či jiného média) spustitelného pouze v rámci Webu, a tedy že neobdrží žádnou kopii

7.             Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

8.             Tyto podmínky se obdobně použijí i pro užití Webu jako takového, jako počítačového programu zejména co se týče zákazu kopírování, zásahu do Webu a dalších omezení.

 

 

•                PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1.             Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web a/nebo Obsah byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web a/nebo Obsah nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu a/nebo Obsahu.

2.             Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Webu, přidávat nebo odebírat nabídku Obsahu a Služeb a jejích součástí.

 

•                ZÁRUKA

1.             Provozovatel zaručuje, že žádné plnění jím poskytované na základě těchto Obchodních podmínek neporušuje autorská práva třetích osob či jiná obdobná práva.

2.             Provozovatel poskytuje záruku po dobu 2 let od zpřístupnění placeného Obsahu Uživateli a zaručuje, že Obsah je nepoškozen, tedy zejména, že jde o kompletní dokument či video, které je možné otevřít v potřebných přehrávačích a softwaru. Provozovatel však tyto softwarové prostředky nezajišťuje a je na Uživateli si tyto opatřit.

3.             Provozovatel vydá Uživateli písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.             Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (typicky dodáním nepoškozeného souboru), a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může Uživateli žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od dílčí objednávky odstoupit.

5.             Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Uživatel právo na výměnu za bezvadné plnění, nebo může od dílčí objednávky smlouvy odstoupit. Výběr náleží Uživateli. Pokud byla reklamace oprávněná, má Uživateli právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Provozovatele, je-li to relevantní).

 

•                ŘEŠENÍ SPORŮ

1.             V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

2.             Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

•                VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1.             Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách www.richclubmanagement.cz/kontakty , případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

2.             Provozovatel: email: [email protected]

3.             Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci kontaktního formuláře.

4.             Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře či rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

5.             Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

 

 

•                SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.             Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

2.             Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.             Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.richclubmanagement.cz a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout a zrušit svůj Účet.

4.             Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

5.             Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

6.             Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 8.2.2019.